CERTYFIKAT ISO 9001:2015

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

CERTYFIKAT ISO 9001

 

W dniu 27 września 2023 r. w DOIPiP odbył się audyt nadzoru przeprowadzony przez audytora z niezależnej jednostki certyfikującej DEKRA Certification Sp. z o.o. Celem audytu była weryfikacja i ocena stopnia zgodności odnośnie spełnienia wymagań określonych w normie

PN-EN ISO 9001:2015-10

Zakres audytu, to: kształcenie pielęgniarek i położnych, prowadzenie rejestrów, stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. Ponadto podczas audytu została zweryfikowana skuteczność działania Systemu Zarządzania Jakością w DOIPiP we Wrocławiu. 

Audyt nie wykazał żadnych niezgodności.

Na podstawie raportu z audytu nadzoru stwierdzono, że system zarządzania jakością w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu odpowiada wymaganiom normy

PN-EN ISO 9001:2015-10

Tym samym certyfikat został utrzymany. 

System zarządzania jakością w DOIPiP został wdrożony w 2013 r. Od tego czasu jest utrzymywany i stale doskonalony. 

Dowodem na to są nie tylko pozytywne oceny otrzymywane podczas audytów przeprowadzonych przez audytorów niezależnej jednostki certyfikującej, ale przede wszystkim ciągle rosnąca satysfakcja Klientów.

Powyższe zobowiązanie zostało określone w Misji oraz w Polityce jakości.

MISJA

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu,z najwyższą starannością kształci, pomaga i reprezentuje swoich członków.

POLITYKA JAKOŚCI

Przewodnicząca, Rada i Prezydium Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, zobowiązują się niniejszym, że cały potencjał, umiejętności i doświadczenia personelu naszego biura we Wrocławiu jest wykorzystany do zaspokajania potrzeb Klientów przez zapewnienie realizacji zadań statutowych przy uwzględnieniu wymagań prawnych i zasad racjonalnej gospodarki finansami samorządu.

Nasza organizacja ciągle doskonali i rozwija swoje procesy w celu osiągania coraz większego zaufania Klientów i ich zadowolenia z dostarczanych usług.

Podstawą realizacji tej Polityki Jakości jest wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakości zgodnego z wymaganiami ISO 9001.

Gwarancją skutecznej realizacji tej Polityki jakości jest planowanie celów dotyczących jakości i ich realizowanie, poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników oraz odpowiednią współpracę z dostawcami i partnerami samorządu. Ponadto założenia Polityki jakości oparte są na:

– ocenę zidentyfikowanych ryzyk mających wpływ na funkcjonowanie Izby,

– ochronę danych powierzonych przez Klientów jako nieodzowny element świadczenia usług,

– zgodność z przepisami prawa,

– stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji personelu,

– tworzenie partnerskich relacji ze wszystkimi kontrahentami, w tym z dostawcami.

Niniejsza Polityka jest obowiązująca i realizowana w biurze Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.